Informacje

Zapraszamy na cykl spotkań z psychologiem oraz osobami doświadczającymi różnych kryzysów psychicznych: "Rozmowy an trudne tematy" . Kierujemy go do osób potrzebujących wsparcia oraz do bliskich, którzy chcieliby pomóc w trudnych sytuacjach ale nie wiedzą jak. Pierwsze spotkanie z cyklu będzie dotyczyć kryzysy bezdomności.

Zaprosiliśmy dwie prelegentki:

p. Malwinę, która doświadczyła kryzysu bezdomności i opowie nam o tym ze swojej perspektywy oraz

Panią doktor Małgorzatę Kostrzyńską z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, która od lat pracuje z osobami bezdomnymi i zasiada w Radzie ds. problemów rozwiązywania problemów bezdomności utworzonej przez prezydent Łodzi.

Brzmi poważnie, ale nie zrażajcie się! Razem rozbroimy tą tematykę, a co ważniejsze podpowiemy gdzie i jak sięgnąć po pomoc! Zapisz się i przyjdź!

kiedy: 6 marca 2023 (poniedziałek)
godz. 17:00 - 18:30 
gdzie: Biblioteka Odyseja
ul. Wschodnia 42

Rozmowy na trudne tematy: kryzys bezdomnosci

Wpisz jeśli w pytaniu obok wybrałeś "inne"

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: opus@opus.org.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka odbywa się w celu:
  • utrwalenia i publikacji wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej Administratora, portalach społecznościowych oraz wywieszaniu ich w placówce Administratora – art. 6 ust. 1 a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody;
  • udziału w projekcie – art. 6 ust. 1 b RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat od czasu zakończenia projektu;
  • w celu wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora m.in. rozliczenie projektu – art. 6 ust. 1 c RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat od czasu zakończenia projektu
  • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od zakończenia projektu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w celu:
  • utrwalenia i publikacji wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej Administratora, portalach społecznościowych oraz wywieszaniu ich w placówce Administratora, a także przekazywania informacji o prowadzonych działaniach w ramach projektu– art. 6 ust. 1 a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody;
  • rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji o przyjęciu Pani/Pana dziecka do projektu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia projektu,
  • nawiązania kontaktu związanego z uczestnictwem Pani/Pana dziecka w projekcie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia projektu.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Miasta Łódź oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia w tym do dostawców usług teleinformatycznych, do Facebook’a.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w projekcie. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.